כל הקטגוריות
TOTAL 3150 PRODUCTS
Site Navigation

תנאי שימוש

The Next Generation Shopper Ltd. (להלן: “מפעילת האתר”) מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת shopper.shop (להלן: “האתר”).

האתר המשמש כפלטפורמה מקוונת לבתי עסק המוכרים מוצרי צריכה מסוגים שונים (להלן: “בתי העסק“) ומאפשר לבתי העסק לפרסם את מוצריהם לגולשים באתר (“הלקוחות“). באתר ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים לרכישה על ידי בתי העסק (להלן: “המוצרים“), להירשם כלקוח וכן להירשם בתור בית עסק ולפרסם את המוצרים למכירה.

1. כללי

1.1. הגלישה באתר כפופה לאמור בתנאי שימוש אלו (להלן: ״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, מפעילת האתר שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3. התקנון חל על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. אם הינך מתחת לגיל 18, אינך רשאי לעשות כל פעולה באתר ללא אישור הורה או אפוטרופוס.

1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2. הגלישה באתר

2.1. הכניסה לאתר העיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל אדם או גורם הנכנס לאתר, צופה בו ו/או משתמש בשירותים המוצעים בו (“גולש” או “משתמש“).

2.2. בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את אפשרותך להשתמש בשירותים המוצעים באתר, ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

2.3. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם הרכישות באתר מותנות במסירת המידע המבוקש כשהוא מלא ועדכני.

2.4. האתר לא יעשה שימוש בפרטים שמסרת, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ונמצאת בכתובת https://www.shopper.shop/privacy-policy.

2.5. הינך נותן בזאת את הסכמתך לקבלת עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת באתר, כל עוד לא עדכנת את מפעילת האתר כי אינך מעוניין בכך.

2.6. מפעילת האתר רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

2.7. מפעילת האתר רשאית למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת האתר לחסום גישתך אל האתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.7.1. אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

2.7.2. בכל מקרה שנובע מהתנהלות בלתי סבירה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה;

2.7.3. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או הדין החל במדינה בה הינך עושה שימוש באתר, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.7.4. אם הופרו תנאי תקנון זה;

2.7.5. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;

2.7.6. אם נעשתה על ידיך כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

3. הצטרפות בתי העסק לשירותי האתר

3.1. בתי העסק המוכרים מוצרים (להלן: ״בתי העסק״) יכולים לבקש להצטרף לאחד ממסלולי האתר לפרסום ומכירת המוצרים (״המסלולים״).

3.2. ההצטרפות תתבצע באמצעות הרשמה באתר ולצורך כך יידרש בית העסק למסור את פרטים (לרבות מידע אישי) כפי שיוחלט על ידי מפעילת האתר.

3.3. מעבר לתנאי התקנון, ההצטרפות תהיה גם כפופה לתנאי המסלול כפי שיקבעו בהסכם ההתקשרות בין האתר לבין בתי העסק.

3.4. בכל עת רשאית מפעילת האתר לשנות את מגוון המסלולים המוצעים או את אפיונם של המסלולים, לסגור מסלולים, להחליפם, להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכל זאת ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

3.5. לבתי העסק שיצטרפו למסלולי האתר, לא תהיה כל טענה באשר למקום ו/או אופן הצגת מוצריהם באתר ו/או ברשת האינטרנט.

3.6. מעת לעת, האתר עשוי להציע לבתי העסק המצטרפים למסלול הצעות, הטבות והנחות שונות. האתר רשאי להציע הצעות והנחות כאמור, ולשנותן או להפסיקן בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.

3.7. מפעילת האתר תהיה אחראית על הקמת בית העסק בתוך האתר, לרבות תיאור ותמונות המוצרים.

3.8. יובהר כי כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של התמונות המצולמות על ידי האתר הם בבעלות מפעילת האתר בלבד, אף אם צולמו עבור בית העסק ואף אם מופיעות בדף של בית העסק באתר. כל שימוש בתמונות שצולמו על ידי האתר ייעשה באישור מראש בלבד של מפעילת האתר.

3.9. בתי העסק יספקו הנחה לרכישת המוצרים המוצגים תחת עמוד בית העסק, אשר יסוכמו מראש, בעת ההתקשרות עם מפעילת האתר.

3.10. בתי העסק הינם האחראים הבלעדיים לטיב המוצר, השירות, השילוח וכן על כל ביקורת שלילית עקב רכישה של לקוח אצל בתי העסק. מפעילת האתר לא תישא באחריות בגין תלונות העלולות להיגרם עקב האמור בסעיף זה.

3.11. כמו כן, על בית העסק מוטלת האחריות להציג מוצרים ומחירים עדכניים וכן, לעדכן את דף בית העסק באתר אודות מבצעים ומוצרים המוצגים באתר.

3.12. יובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית על הנגשת בית העסק והאחריות בגין הנגשת בתי העסק (הן באתר והן בחנות הפיסית) מוטלת על בית העסק בלבד, ומפעילת האתר לא תישא בשום בנזק שעלול להיגרם עקב אי עמידת בעל העסק בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ״ח-1998 או כל חקיקה רלוונטית אחרת החלה על בית העסקת.

3.13. מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי תוכנית ההתקשרות עם בית העסקת ובכלל זאת עלויות, עמלות מכירה וכיו״ב.

4. רכישה מבית עסק באתר

4.1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר על ידי בתי העסק יופיעו בדפי האתר, בעמוד של בית העסק.

4.2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים ו/או בתי העסק.

4.3. ניתן לרכוש מוצרים מבתי העסק המפרסמים באתר באופן נוח ומאובטח באמצעות עמוד תשלום ייעודי לכל בית עסק.

4.4. המחירים המופיעים בצמוד למוצרים באתר הם המחירים שנקבעו על ידי בית העסק. האתר לא יהיה מחויב כלפי הגולשים למחירים אותם הציע בית העסק, ובית העסק יהיה האחראי הבלעדי בעניין זה.

4.5. בנוסף להוראות התקנון יחולו על ההתקשרות גם הוראות תקנון בית העסק אם קיימות. במקרה של סתירה יגברו הוראות תקנון זה.

4.6. הזמנות של מוצרים יטופלו ויסופקו על ידי בית העסק בהתאם למדיניות האספקה של בית העסק כפי שמצוין בתקנון בית העסק. תנאי אספקת המוצרים, לרבות מועד האספקה, הינם באחריות בית העסק ממנו נרכשו המוצרים והאתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה של מוצרים ו/או כל נזק שייגרם בעקבות אספקת המוצרים.

4.7. בקשה להחזר, שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים תועבר ישירות לבית העסק ממנו נרכשו המוצרים באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בעמוד העסק ובאחריותו הבלעדית של בית העסק לטפל באמור תחת סעיף זה מול הלקוחות. כמו כן, יובהר כי על בית העסק לעדכן את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בנוגע לאמור בסעיף זה.

4.8. במקרה זה יחולו תנאי בית העסק, בהתאם למדיניות הביטולים של העסק המופיעה בתקנון בית העסק ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 או לחקיקה הרלוונטית החלה במקום מושבו של רכישה באונליין

 

פרק הזמן לביטול:

 תוכלו לבטל תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך מהעסק בכתב (לפי המאוחר)

החזרת התמורה ודמי ביטול:

על העסק להחזיר את מה ששולם תוך 14 יום מיום קבלת הודעת ביטול

כמו כן, העסק רשאי לגבות דמי ביטול (5% מערך העסקה או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם). החזרת המוצר לעסק היא באחריות הצרכן.

אך אם הביטול נעשה כי קבלתם מוצר פגום, שונה מזה שהזמנתם או בגלל הפרה אחרת של החוזה מצד העסק,  אין אתם חייבים לשלם דמי ביטול ועל העסק לאסוף את המוצר מהמקום בו נמסר.

על מה לא חלה זכות ביטול?

– מוצרים פסידים (למשל פרחים, חלב)

– מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן (הזמנה מיוחדת)

– מוצרים הניתנים להקלטה, לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (כמו דיסק, ספר)

רכישה פרונטלית בחנות

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010, מאפשרות לכם לבטל עסקה ולקבל את כספכם בחזרה. ביטול עסקה מתמקד בזכותכם המלאה לחרטה לאחר רכישה, באופן חד צדדי וללא סיבה.

תנאים בסיסיים לביטול עסקה:

– עליכם להחזיר את המוצר לעוסק כאשר הוא ללא פגם וללא שימוש.

– התקנות חלות על מגוון מוצרים שמחירם מעל 50 ₪ ועל שירותים שונים.

– עליכם להוכיח את הקנייה – הצגת חשבונית, סרט קופה, פתק החלפה או כל הוכחה אחרת המעידים על ביצוע העסקה (לרבות מועד הרכישה, סכום העסקה ואופן התשלום).

– העסק רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם. אם העסקה שולמה בכרטיס אשראי, העסק רשאי לגבות דמי סליקת כרטיס אשראי. חשוב לדעת!

– זכות ביטול חלה גם על מתנות שקיבלתם, כל עוד ביכולתכם להציג פתק החלפה או הוכחה אחרת המעידים על עצם ביצוע העסקה (כולל מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום)

– אם שילמתם על העיסקה בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, העסק לא חייב לבטל את העסקה.

– את ביטול העסקה ניתן לבצע בחנות בה נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי העסק (אלא אם מדובר בעסק שהוא זכיין והזכיין הציג שלט במקום בולט).

החזרת התמורה ופרטים נוספים:

אם הצרכן נדרש לרכוש ציוד לצורך קבלת שירות, הצרכן זכאי להחזיר לעסק גם אם נעשה בו שימוש. בוצעה התקנת ציוד בבית הצרכן המשמש למתן שירות, יכול העסק לדרוש את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 ש”ח.

השבת התמורה תהיה במועד ביטול העסקה ככל שניתן, או במועד הקרוב ביותר לכך ולא יאוחר משבעה ימי עסקים. ההחזר יבוצע באופן בו נעשה התשלום:

– בוצע התשלום במזומן – ההחזר יבוצע במזומן או בשיק מזומן.

– בוצע התשלום בשיק – ההחזר יבוצע במזומן או בשיק מזומן, תוך 5 ימי עסקים, ואם לא נפרע, תוך חמישה ימים מהמועד שנפרע.

– בוצע התשלום בכרטיס אשראי וחשבון העסק טרם זוכה – על העסק לבטל את החיוב ואם זוכה חשבונו של העסק, עליו להשיב לצרכן את הסכום במזומן או בשיק מזומן או להודיע לחברת כרטיסי האשראי על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן. אם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן, על העסק להשיב לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

תקופת ביטול: ניתן לבטל עסקה תחת תנאים מסוימים כפי שנקבע [בחוק הגנת הצרכן](https://www.emun.org/cancellation-guide/frontal-sale/) .

החזר כספי: ההחזר יבוצע לפי האופן בו בוצע התשלום בעת הצגת חשבונית, הלקוח זכאי להחזר כספי מלא עם אפשרות לניכוי דמי ביטול תוך 2 ימי עסקים ממועד הרכישה התאם לתנאי החוק שהמוצר תקין, במצבו המקורי באריזה ולא נעשה בו כל שימוש.

דמי ביטול: עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם.

למידע מפורט יותר על הנושא, ניתן להתייחס להנחיות רשות ההגנה על הצרכן והסחר ההוגן בישראל.

מוצרים שלא ניתן לבטל

מה לא תוכל להחזיר/לבטל בכל מקרה במסגרת תקנות הגנת הצרכן?

1. ריהוט שהורכב בביתך

2. מוצרים שיוצרו במיוחד עבורך (על פי מידות או דרישות מיוחדות)

3. מוצרים שלא ניתן להחזירם על פי דין

4. מוצרי מזון

5. תרופות ותוספי תזונה

6. טובין פסידים – מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעוסק (למשל עיתון, חלב)

7. מידע כאמור בחוק המחשבים

8. מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (למשל דיסקים) שפתחת את אריזתם המקורית

9. הלבשה תחתונה ובגדי ים

10. גז (בלון או צובר)

11. תכשיט במחיר העולה על 3000 ש”ח, למעט שעונים

12. מוצרים שהוזמנו על ידי הצרכן וסופקו לו במועד מאוחר מ-6 חודשים מיום ביטול העסקה. זכות הביטול אינה תקפה, אם הצרכן ביקש לבטל את העסקה אחרי מועד האספקה.

13. עסקאות ששולמו ע”י תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

(אם בידך כרטיס gift card – כרטיס מתנה וברצונך לבטל אותו, תוכלו להחזירו תוך 14 ימים ולקבל כסף בעדו – ממש כמו מוצר).הצרכן. על מפעילת האתר לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישה ו/או כל תלונה אחרת של צרכנים כנגד בית העסק, לגבי מוצרים שנרכשו מבית עסק המפרסם באתר.

 

 

5. אחריות מפעילת האתר

5.1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לקינו של מוצר כלשהו, טיבו, תוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של המוצר.

5.2. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים ובשירותים אשר מוצגים על ידו.

5.3. המוצרים המופיעים באתר מסופקים על ידי בתי העסק או על ידי צדדים שלישיים שההתקשרות עמם נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפי מפעילת האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר, לרבות ביקורות שליליות או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מרכישת מוצר מבתי העסק המפורסמים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים, ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המקצועית של בתי העסק על המוצרים המוצעים לרכישה על ידם, טיב המוצרים, אספקת המוצרים, שירותם וכיו״ב.

5.4. הלקוחות מאשרים ומצהירים כי הם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מבית העסק פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם, ככול שייגרם, בעקבות כל רכישה מבית העסק ו/או שימוש במוצר של בית העסק.

5.5. אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתר. באחריות הלקוח לקרוא את המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו ולקרוא בעיון את הוראות המוצר (לרבות גיל מינימלי לשימוש, תחזוקת המוצר וכד’).

5.6. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את מפעילת האתר.

5.7. מידע ומצגים אודות מוצרים המוצגים באתר, שמקורם בבתי העסק שמוצריהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס למוצרים נמצאים באחריותם הבלעדית של בתי העסק כאמור, ועל כן למפעילת האתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין מפעילת האתר ערבה למידת הדיוק של מידע זה או לתיקונו ככול שנתגלה שיש בו טעות.

5.8. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי השירותים המסופקים באמצעות האתר יניבו רווח או חשיפה כלשהי לבית העסק. השירותים באתר מסופקים כפי שהם (as is) ומפעילת האתר אינה מתחייבת לזמינות כלשהי של האתר או השירות הניתן באמצעות האתר, ובכל עת היא תהיה רשאית לחסום את האתר או למנוע את השימוש בו לצורך פעילות תחזוקה או מכל סיבה אחרת שתראה לנכון, וכן להפסיק כל שירות הניתן באמצעותו או עבורו.

5.9. מפעילת האתר אינה מתחייבת למספר מינימאלי של לקוחות שיפנו לבית עסק ו/או ירכשו מבית העסק, ולבתי העסק והמשתמשים בשירותי האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר בגין מספר הלקוחות שיפנו אליהם ו/או ירכשו מהם.

5.10. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש, הוצאות וכיו״ב, שייגרמו למשתמשים באתר ובשירותיו ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, בעקבות שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל שימוש ו/או הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמשים באתר.

5.11. מפעילת האתר בשום מקרה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם ללקוחות הגולשים באתר באמצעות יצירת קשר עם בתי העסק המפרסמים באתר ו/או שותפיו העסקיים של האתר.

5.12. האתר ממליץ ללקוחות הגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר וכן כל מידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.

5.13. התכנים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של לקוח ובית עסק. לא תהיה לבתי העסק, ללקוחות ולכל גולש אחר באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

5.14. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל לקוח, בית עסק וכל גולש אחר.

5.15. על הלקוח, בתי העסק והגולש לשפות את מפעילת האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

5.16. מפעילת האתר תהיה אחראית לנזק ישיר בלבד שייגרם לך על ידי השימוש באתר, בשל או עקב רשלנות רבתי או זדון של מפעילת האתר בלבד, וזאת עד לסך התמורה אשר שולמה לה על ידיך בפועל בתקופה של 6 חודשים שקדמו לאירוע הנזק. הגבלת האחריות הקבועה בסעיף זה לא תחול על נזק שנגרם לגוף ו/או לרכוש על ידי מפעילת האתר.

6. מדיניות פרסום מוצרים באתר

6.1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר פרסום ו/או מכירת מוצר שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום ו/או למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.

6.2. מפעילת האתר רשאית להסיר ו/או לערוך כל פרסום באתר. כמו כן מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מבית עסק המפרסם באתר אימות בעלות ו/או אישור שיווק ו/או יבוא על המוצרים אותם הוא מוכר.

6.3. מבלי לגרוע מהאמור, בתי העסק המצטרפים לאתר ו/או מפרסמים באתר, מסכימים, מתחייבים ומאשרים כי ידוע להם:

6.3.1. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא ושהשימוש בשירותיו הוא באחריות בית העסק בלבד;

6.3.2. אסור לבית עסק למכור ו/או לאפשר שימוש באתר לבית עסק אחר ו/או אדם אחר ו/או כל ישות אחרת;

6.3.3. האחריות לתיאור המוצרים שיועלה יהיה באחריותו הבלעדית של בית העסק, לרבות שינויים ועריכות שיבוצעו על ידי האתר;

6.3.4. מפעילת האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר, אפילו אם האתר ידע או היה עליו לדעת אודות הסיכון הקיים ואף אם הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות בית העסק לשירותיו ומוצריו.

6.4. בעת פרסום מוצרים ו/או תכנים באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:

6.4.1. כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;

6.4.2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

6.4.3. כל תוכן העלול להטעות צרכן;

6.4.4. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

6.4.5. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

6.4.6. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

6.4.7. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (“וירוס”) לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;

6.4.8. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;

6.4.9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

6.4.10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד, לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;

6.4.11. כל תוכן המנוגד לחוק, או המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;

6.4.12. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט וכל תוכן שנועד לקדם את האינטרסים של מתחרי האתר.

6.5. האתר רשאי לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשי האתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מעסק מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.

6.6. מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר מהווה אישור כי בית העסק הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי בעל העסק המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.

6.7. במסירת תכנים לפרסום באתר, בית העסק מקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו”ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

7. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת

7.1. לקוח שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

7.2. על הלקוח שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

7.3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

7.4. השארת פרטים באתר מהווה הסכמתך לאישור קבלת תוכן שיווקי וכוללת, בין היתר, קבלת מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשי האתר, וזאת כל עוד לא בקשת להיות מוסר מקבלת תוכן שיווקי.

7.5. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הלקוח גם למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).

7.6. מובהר כי באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת מקבלת דיוור, וזאת באמצעות לחיצה על האפשרות “להסרה מרשימת התפוצה” שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא”ל לאתר. כל עוד לא בקשת להסירך מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לך דיוור ישיר כאמור.

7.7. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.

7.8. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כפי שהוא, ויתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ויפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

7.9. הינך מאשר כי לא תהיה לך כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

8. השימוש באתר

8.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב ממפעילת האתר.

8.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

8.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

8.4. אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

8.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (“AS IS”) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (“Status Bar”) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

8.6. מפעילת האתר רשאית לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

8.7. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

9. תנאי תשלום

9.1. התמורה למפעילת האתר תהיה על פי המחירון הקבוע באתר ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים בצמוד למחירון.

9.2. הסכומים שעל בית העסק לשלם הם ללא מע”מ ומיסים אחרים החלים על השירותים. אם הלקוחות נדרשים על פי חוק לבצע ניכוי במקור, הלקוח יוסיף את הסכום היחסי לתמורה כך שהסכום לאחר ההפחתה יהיה כפי שמופיע במחירון.

9.3. תשלומים מאוחרים יישאו ריבית בשיעור של 18% לשנה או הסכומים המרביים המותרים על פי החוק החל, הנמוך מבין השניים.

9.4. הסכומים לתשלום ישולמו מראש ואינם מותנים בצריכת השירותים בפועל או ביחס להצלחת השירותים.

9.5. במקרה של אי תשלום סכום שיש חובה לשלמו על פי תנאים אלה, מפעילת האתר תהיה רשאית להשהות את השירותים באופן מידי, וללא כל הודעה מראש, עד למועד שבו תסדיר את התשלום.

9.6. הינך מוותר בזאת על כל זכות עיכבון ו/או קיזוז.

10. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות

10.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתה הבלעדית. כמו כן, מפעילת האתר תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

10.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לגולשים, הלקוחות ובתי העסק כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

10.3. מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

11. סודיות

11.1. מידע שנמסר או התקבל במסגרת השימוש או הגלישה באתר, לרבות כל מידע אשר נמסר לך ממפעילת האתר, ישמר כמידע סודי אם צוין כסודי בעת גילויו או במקרה שעל פי נסיבות העניין סביר לראות בו כסודי (“מידע סודי“).

11.2. הינך רשאי להשתמש במידע סודי אך ורק לצורך קיום התחייבויותיך או מימוש זכויותיך על פי תקנון זה, וניתן לגלותו לעובדים, שלוחים או קבלנים שיש להם צורך לדעת את המידע על מנת לקיים את התחייבויותיך או זכויותיך מכוח תקנון זה.

11.3. על המידע הסודי להישמר תוך נקיטת מידת זהירות סבירה, אך לא פחות ממידת הזהירות שהמצופה ממך לנקוט לשם שמירה על מידע סודי שלך בעל אותה מידת רגישות, לשם מניעת שימוש בלתי מורשה בו או גילוי בלתי מורשה שלו למשך 5 שנים מיום קבלתו, או למשך התקופה (אם זו ארוכה יותר) שבה ימשיך המידע להיות סודי, וביחס לסוד מסחרי (כהגדרת מונח זה בדין)- ללא הגבלה בזמן.

11.4. התחייבויות אלו אינן חלות על מידע אשר הינך מוכיח כי: 1) היה ידוע או נהפך לידוע לך ממקור אשר אינו כפוף לחובת סודיות; 2) פותח באופן עצמאי על ידך בנסיבות שבהן ניתן להוכיח כי לא נעשה שימוש במידע הסודי; או 3) גילויו נדרש על פי דין או על ידי רשות שלטונית מוסמכת.

11.5. הינך מאשר כי מפעילת האתר תעביר את הפרטים הנוגעים לך לספקי התקשורת השונים, לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר וקיום פעולותיו של האתר בכלל, ולא יהיו לך טענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר, או מי מטעמה, בקשר לכך.

11.6. אין באמור לעיל בכדי למנוע ממפעילת האתר להשתמש במידע הנגזר מהשירותים, שאינו מידע שאפשר לקשר אליך באופן ספציפי, ובכלל זאת מפעילת האתר רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת גלישתך באתר או השימוש בשירותים שבאתר.

12. קניין רוחני

12.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר ומפעילת בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.

12.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת האתר, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים באתר, הלקוחות ובתי העסק.

12.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

12.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

13. מדיניות פרטיות

13.1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות ובתי העסק.

13.2. על מנת לספק שירות איכותי, מפעילת האתר עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב (“המידע הנאסף באתר”). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את מפעילת האתר לצרכים עסקיים לגיטימיים וכן לצרכים הבאים:

13.2.1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

13.2.2. תפעולו התקין של האתר;

13.2.3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

13.2.4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;

13.2.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.

13.3. בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:

13.3.1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;

13.3.2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;

13.3.3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הוא קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר (“עוגיות“);

13.3.4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר;

13.3.5. שימוש בנתוני מיקום מכשיר הניתנים בעת אישור שיתוף מיקום עם האתר, המידע הנאסף אנונימי, אין אפשרות למחוק את המידע אודות המיקומים, ניתן לבטל שיתוף מיקום עם האתר בהגדרות הדפדפן.

13.4. מפעילת האתר עשויה לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפים עסקיים ונותני שירותים.

13.5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

13.5.1. לפתח ולתחזק את האתר;

13.5.2. לצבור מידע על לקוחות ו/או בתי העסק ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;

13.5.3. לצרכים סטטיסטים – מפעילת האתר מספקת מידע אישי לגופים וחברות שהיא נותנת בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבור האתר לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.

13.6. במידה ומפעילת האתר והאתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.

13.7. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

13.8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

13.9. סעיף זה אינו נועד לגרוע ממדיניות הפרטיות שבאתר ויש לראות בו רק כמוסיף עליה.

14. סמכות שיפוט

14.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

14.2. לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

15. צרו קשר

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת:

יצחק רבין 1, פתח תקווה

טלפון:

0528870270

דוא”ל:

info@tngshopper.com

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: אפריל 2024.

על מנת לספק לך חווית קנייה מותאמת אישית, האתר שלנו משתמש בעוגיות.
תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דילוג לתוכן