כל הקטגוריות
TOTAL 3150 PRODUCTS
Site Navigation

תקנון ותנאי שימוש לאתר "shopper"

The Next Generation Shopper Ltd. (להלן: “מפעילת האתר”) מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת shopper.shop (להלן: “האתר”).

האתר המשמש כפלטפורמה מקוונת לבתי עסק המוכרים מוצרי צריכה מסוגים שונים (להלן: “בתי העסק“) ומאפשר לבתי העסק לפרסם את מוצריהם לגולשים באתר (“הלקוחות“). באתר ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים לרכישה על ידי בתי העסק (להלן: “המוצרים“), להירשם כלקוח וכן להירשם בתור בית עסק ולפרסם את המוצרים למכירה.

1. כללי

1.1. הגלישה באתר כפופה לאמור בתנאי שימוש אלו (להלן: ״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, מפעילת האתר שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

1.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3. התקנון חל על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. אם הינך מתחת לגיל 18, אינך רשאי לעשות כל פעולה באתר ללא אישור הורה או אפוטרופוס.

1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2. הגלישה באתר

2.1. הכניסה לאתר העיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל אדם או גורם הנכנס לאתר, צופה בו ו/או משתמש בשירותים המוצעים בו (“גולש” או “משתמש“).

2.2. בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את אפשרותך להשתמש בשירותים המוצעים באתר, ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

2.3. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם הרכישות באתר מותנות במסירת המידע המבוקש כשהוא מלא ועדכני.

2.4. האתר לא יעשה שימוש בפרטים שמסרת, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ונמצאת בכתובת https://www.shopper.shop/terms-and-conditions-privacy-policy.

2.5. הינך נותן בזאת את הסכמתך לקבלת עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת באתר, כל עוד לא עדכנת את מפעילת האתר כי אינך מעוניין בכך.

2.6. מפעילת האתר רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

2.7. מפעילת האתר רשאית למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת האתר לחסום גישתך אל האתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.7.1. אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

2.7.2. בכל מקרה שנובע מהתנהלות בלתי סבירה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה;

2.7.3. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או הדין החל במדינה בה הינך עושה שימוש באתר, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.7.4. אם הופרו תנאי תקנון זה;

2.7.5. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;

2.7.6. אם נעשתה על ידיך כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

3. הצטרפות בתי העסק לשירותי האתר

3.1. בתי העסק המוכרים מוצרים (להלן: ״בתי העסק״) יכולים לבקש להצטרף לאחד ממסלולי האתר לפרסום ומכירת המוצרים (״המסלולים״).

3.2. ההצטרפות תתבצע באמצעות הרשמה באתר ולצורך כך יידרש בית העסק למסור את פרטים (לרבות מידע אישי) כפי שיוחלט על ידי מפעילת האתר.

3.3. מעבר לתנאי התקנון, ההצטרפות תהיה גם כפופה לתנאי המסלול כפי שיקבעו בהסכם ההתקשרות בין האתר לבין בתי העסק.

3.4. בכל עת רשאית מפעילת האתר לשנות את מגוון המסלולים המוצעים או את אפיונם של המסלולים, לסגור מסלולים, להחליפם, להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכל זאת ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

3.5. לבתי העסק שיצטרפו למסלולי האתר, לא תהיה כל טענה באשר למקום ו/או אופן הצגת מוצריהם באתר ו/או ברשת האינטרנט.

3.6. מעת לעת, האתר עשוי להציע לבתי העסק המצטרפים למסלול הצעות, הטבות והנחות שונות. האתר רשאי להציע הצעות והנחות כאמור, ולשנותן או להפסיקן בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.

3.7. מפעילת האתר תהיה אחראית על הקמת בית העסק בתוך האתר, לרבות תיאור ותמונות המוצרים.

3.8. יובהר כי כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של התמונות המצולמות על ידי האתר הם בבעלות מפעילת האתר בלבד, אף אם צולמו עבור בית העסק ואף אם מופיעות בדף של בית העסק באתר. כל שימוש בתמונות שצולמו על ידי האתר ייעשה באישור מראש בלבד של מפעילת האתר.

3.9. בתי העסק יספקו הנחה לרכישת המוצרים המוצגים תחת עמוד בית העסק, אשר יסוכמו מראש, בעת ההתקשרות עם מפעילת האתר.

3.10. בתי העסק הינם האחראים הבלעדיים לטיב המוצר, השירות, השילוח וכן על כל ביקורת שלילית עקב רכישה של לקוח אצל בתי העסק. מפעילת האתר לא תישא באחריות בגין תלונות העלולות להיגרם עקב האמור בסעיף זה.

3.11. כמו כן, על בית העסק מוטלת האחריות להציג מוצרים ומחירים עדכניים וכן, לעדכן את דף בית העסק באתר אודות מבצעים ומוצרים המוצגים באתר.

3.12. יובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית על הנגשת בית העסק והאחריות בגין הנגשת בתי העסק (הן באתר והן בחנות הפיסית) מוטלת על בית העסק בלבד, ומפעילת האתר לא תישא בשום בנזק שעלול להיגרם עקב אי עמידת בעל העסק בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ״ח-1998 או כל חקיקה רלוונטית אחרת החלה על בית העסקת.

3.13. מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי תוכנית ההתקשרות עם בית העסקת ובכלל זאת עלויות, עמלות מכירה וכיו״ב.

4. רכישה מבית עסק באתר

4.1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר על ידי בתי העסק יופיעו בדפי האתר, בעמוד של בית העסק.

4.2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים ו/או בתי העסק.

4.3. ניתן לרכוש מוצרים מבתי העסק המפרסמים באתר באופן נוח ומאובטח באמצעות עמוד תשלום ייעודי לכל בית עסק.

4.4. המחירים המופיעים בצמוד למוצרים באתר הם המחירים שנקבעו על ידי בית העסק. האתר לא יהיה מחויב כלפי הגולשים למחירים אותם הציע בית העסק, ובית העסק יהיה האחראי הבלעדי בעניין זה.

4.5. בנוסף להוראות התקנון יחולו על ההתקשרות גם הוראות תקנון בית העסק אם קיימות. במקרה של סתירה יגברו הוראות תקנון זה.

4.6. הזמנות של מוצרים יטופלו ויסופקו על ידי בית העסק בהתאם למדיניות האספקה של בית העסק כפי שמצוין בתקנון בית העסק. תנאי אספקת המוצרים, לרבות מועד האספקה, הינם באחריות בית העסק ממנו נרכשו המוצרים והאתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה של מוצרים ו/או כל נזק שייגרם בעקבות אספקת המוצרים.

4.7. בקשה להחזר, שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים תועבר ישירות לבית העסק ממנו נרכשו המוצרים באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בעמוד העסק ובאחריותו הבלעדית של בית העסק לטפל באמור תחת סעיף זה מול הלקוחות. כמו כן, יובהר כי על בית העסק לעדכן את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בנוגע לאמור בסעיף זה.

4.8. במקרה זה יחולו תנאי בית העסק, בהתאם למדיניות הביטולים של העסק המופיעה בתקנון בית העסק ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 או לחקיקה הרלוונטית החלה במקום מושבו של הצרכן. על מפעילת האתר לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישה ו/או כל תלונה אחרת של צרכנים כנגד בית העסק, לגבי מוצרים שנרכשו מבית עסק המפרסם באתר.

5. אחריות מפעילת האתר

5.1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לקינו של מוצר כלשהו, טיבו, תוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של המוצר.

5.2. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים ובשירותים אשר מוצגים על ידו.

5.3. המוצרים המופיעים באתר מסופקים על ידי בתי העסק או על ידי צדדים שלישיים שההתקשרות עמם נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפי מפעילת האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר, לרבות ביקורות שליליות או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מרכישת מוצר מבתי העסק המפורסמים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים, ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המקצועית של בתי העסק על המוצרים המוצעים לרכישה על ידם, טיב המוצרים, אספקת המוצרים, שירותם וכיו״ב.

5.4. הלקוחות מאשרים ומצהירים כי הם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מבית העסק פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם, ככול שייגרם, בעקבות כל רכישה מבית העסק ו/או שימוש במוצר של בית העסק.

5.5. אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתר. באחריות הלקוח לקרוא את המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו ולקרוא בעיון את הוראות המוצר (לרבות גיל מינימלי לשימוש, תחזוקת המוצר וכד’).

5.6. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את מפעילת האתר.

5.7. מידע ומצגים אודות מוצרים המוצגים באתר, שמקורם בבתי העסק שמוצריהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס למוצרים נמצאים באחריותם הבלעדית של בתי העסק כאמור, ועל כן למפעילת האתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין מפעילת האתר ערבה למידת הדיוק של מידע זה או לתיקונו ככול שנתגלה שיש בו טעות.

5.8. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי השירותים המסופקים באמצעות האתר יניבו רווח או חשיפה כלשהי לבית העסק. השירותים באתר מסופקים כפי שהם (as is) ומפעילת האתר אינה מתחייבת לזמינות כלשהי של האתר או השירות הניתן באמצעות האתר, ובכל עת היא תהיה רשאית לחסום את האתר או למנוע את השימוש בו לצורך פעילות תחזוקה או מכל סיבה אחרת שתראה לנכון, וכן להפסיק כל שירות הניתן באמצעותו או עבורו.

5.9. מפעילת האתר אינה מתחייבת למספר מינימאלי של לקוחות שיפנו לבית עסק ו/או ירכשו מבית העסק, ולבתי העסק והמשתמשים בשירותי האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר בגין מספר הלקוחות שיפנו אליהם ו/או ירכשו מהם.

5.10. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש, הוצאות וכיו״ב, שייגרמו למשתמשים באתר ובשירותיו ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, בעקבות שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל שימוש ו/או הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמשים באתר.

5.11. מפעילת האתר בשום מקרה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם ללקוחות הגולשים באתר באמצעות יצירת קשר עם בתי העסק המפרסמים באתר ו/או שותפיו העסקיים של האתר.

5.12. האתר ממליץ ללקוחות הגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר וכן כל מידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.

5.13. התכנים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של לקוח ובית עסק. לא תהיה לבתי העסק, ללקוחות ולכל גולש אחר באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

5.14. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל לקוח, בית עסק וכל גולש אחר.

5.15. על הלקוח, בתי העסק והגולש לשפות את מפעילת האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

5.16. מפעילת האתר תהיה אחראית לנזק ישיר בלבד שייגרם לך על ידי השימוש באתר, בשל או עקב רשלנות רבתי או זדון של מפעילת האתר בלבד, וזאת עד לסך התמורה אשר שולמה לה על ידיך בפועל בתקופה של 6 חודשים שקדמו לאירוע הנזק. הגבלת האחריות הקבועה בסעיף זה לא תחול על נזק שנגרם לגוף ו/או לרכוש על ידי מפעילת האתר.

6. מדיניות פרסום מוצרים באתר

6.1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר פרסום ו/או מכירת מוצר שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום ו/או למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.

6.2. מפעילת האתר רשאית להסיר ו/או לערוך כל פרסום באתר. כמו כן מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מבית עסק המפרסם באתר אימות בעלות ו/או אישור שיווק ו/או יבוא על המוצרים אותם הוא מוכר.

6.3. מבלי לגרוע מהאמור, בתי העסק המצטרפים לאתר ו/או מפרסמים באתר, מסכימים, מתחייבים ומאשרים כי ידוע להם:

6.3.1. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא ושהשימוש בשירותיו הוא באחריות בית העסק בלבד;

6.3.2. אסור לבית עסק למכור ו/או לאפשר שימוש באתר לבית עסק אחר ו/או אדם אחר ו/או כל ישות אחרת;

6.3.3. האחריות לתיאור המוצרים שיועלה יהיה באחריותו הבלעדית של בית העסק, לרבות שינויים ועריכות שיבוצעו על ידי האתר;

6.3.4. מפעילת האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר, אפילו אם האתר ידע או היה עליו לדעת אודות הסיכון הקיים ואף אם הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות בית העסק לשירותיו ומוצריו.

6.4. בעת פרסום מוצרים ו/או תכנים באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:

6.4.1. כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;

6.4.2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

6.4.3. כל תוכן העלול להטעות צרכן;

6.4.4. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

6.4.5. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

6.4.6. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

6.4.7. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (“וירוס”) לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;

6.4.8. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;

6.4.9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

6.4.10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד, לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;

6.4.11. כל תוכן המנוגד לחוק, או המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;

6.4.12. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט וכל תוכן שנועד לקדם את האינטרסים של מתחרי האתר.

6.5. האתר רשאי לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשי האתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מעסק מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.

6.6. מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר מהווה אישור כי בית העסק הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי בעל העסק המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.

6.7. במסירת תכנים לפרסום באתר, בית העסק מקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו”ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

7. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת

7.1. לקוח שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

7.2. על הלקוח שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

7.3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

7.4. השארת פרטים באתר מהווה הסכמתך לאישור קבלת תוכן שיווקי וכוללת, בין היתר, קבלת מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשי האתר, וזאת כל עוד לא בקשת להיות מוסר מקבלת תוכן שיווקי.

7.5. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הלקוח גם למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).

7.6. מובהר כי באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת מקבלת דיוור, וזאת באמצעות לחיצה על האפשרות “להסרה מרשימת התפוצה” שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא”ל לאתר. כל עוד לא בקשת להסירך מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לך דיוור ישיר כאמור.

7.7. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.

7.8. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כפי שהוא, ויתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ויפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

7.9. הינך מאשר כי לא תהיה לך כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

8. השימוש באתר

8.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב ממפעילת האתר.

8.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

8.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

8.4. אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

8.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (“AS IS”) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (“Status Bar”) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

8.6. מפעילת האתר רשאית לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

8.7. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

9. תנאי תשלום

9.1. התמורה למפעילת האתר תהיה על פי המחירון הקבוע באתר ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים בצמוד למחירון.

9.2. הסכומים שעל בית העסק לשלם הם ללא מע”מ ומיסים אחרים החלים על השירותים. אם הלקוחות נדרשים על פי חוק לבצע ניכוי במקור, הלקוח יוסיף את הסכום היחסי לתמורה כך שהסכום לאחר ההפחתה יהיה כפי שמופיע במחירון.

9.3. תשלומים מאוחרים יישאו ריבית בשיעור של 18% לשנה או הסכומים המרביים המותרים על פי החוק החל, הנמוך מבין השניים.

9.4. הסכומים לתשלום ישולמו מראש ואינם מותנים בצריכת השירותים בפועל או ביחס להצלחת השירותים.

9.5. במקרה של אי תשלום סכום שיש חובה לשלמו על פי תנאים אלה, מפעילת האתר תהיה רשאית להשהות את השירותים באופן מידי, וללא כל הודעה מראש, עד למועד שבו תסדיר את התשלום.

9.6. הינך מוותר בזאת על כל זכות עיכבון ו/או קיזוז.

10. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות

10.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתה הבלעדית. כמו כן, מפעילת האתר תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

10.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לגולשים, הלקוחות ובתי העסק כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

10.3. מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

11. סודיות

11.1. מידע שנמסר או התקבל במסגרת השימוש או הגלישה באתר, לרבות כל מידע אשר נמסר לך ממפעילת האתר, ישמר כמידע סודי אם צוין כסודי בעת גילויו או במקרה שעל פי נסיבות העניין סביר לראות בו כסודי (“מידע סודי“).

11.2. הינך רשאי להשתמש במידע סודי אך ורק לצורך קיום התחייבויותיך או מימוש זכויותיך על פי תקנון זה, וניתן לגלותו לעובדים, שלוחים או קבלנים שיש להם צורך לדעת את המידע על מנת לקיים את התחייבויותיך או זכויותיך מכוח תקנון זה.

11.3. על המידע הסודי להישמר תוך נקיטת מידת זהירות סבירה, אך לא פחות ממידת הזהירות שהמצופה ממך לנקוט לשם שמירה על מידע סודי שלך בעל אותה מידת רגישות, לשם מניעת שימוש בלתי מורשה בו או גילוי בלתי מורשה שלו למשך 5 שנים מיום קבלתו, או למשך התקופה (אם זו ארוכה יותר) שבה ימשיך המידע להיות סודי, וביחס לסוד מסחרי (כהגדרת מונח זה בדין)- ללא הגבלה בזמן.

11.4. התחייבויות אלו אינן חלות על מידע אשר הינך מוכיח כי: 1) היה ידוע או נהפך לידוע לך ממקור אשר אינו כפוף לחובת סודיות; 2) פותח באופן עצמאי על ידך בנסיבות שבהן ניתן להוכיח כי לא נעשה שימוש במידע הסודי; או 3) גילויו נדרש על פי דין או על ידי רשות שלטונית מוסמכת.

11.5. הינך מאשר כי מפעילת האתר תעביר את הפרטים הנוגעים לך לספקי התקשורת השונים, לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר וקיום פעולותיו של האתר בכלל, ולא יהיו לך טענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר, או מי מטעמה, בקשר לכך.

11.6. אין באמור לעיל בכדי למנוע ממפעילת האתר להשתמש במידע הנגזר מהשירותים, שאינו מידע שאפשר לקשר אליך באופן ספציפי, ובכלל זאת מפעילת האתר רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת גלישתך באתר או השימוש בשירותים שבאתר.

12. קניין רוחני

12.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר ומפעילת בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.

12.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת האתר, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים באתר, הלקוחות ובתי העסק.

12.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

12.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

13. מדיניות פרטיות

13.1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות ובתי העסק.

13.2. על מנת לספק שירות איכותי, מפעילת האתר עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב (“המידע הנאסף באתר”). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את מפעילת האתר לצרכים עסקיים לגיטימיים וכן לצרכים הבאים:

13.2.1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

13.2.2. תפעולו התקין של האתר;

13.2.3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

13.2.4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;

13.2.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.

13.3. בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:

13.3.1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;

13.3.2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;

13.3.3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הוא קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר (“עוגיות“);

13.3.4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר;

13.3.5. שימוש בנתוני מיקום מכשיר הניתנים בעת אישור שיתוף מיקום עם האתר, המידע הנאסף אנונימי, אין אפשרות למחוק את המידע אודות המיקומים, ניתן לבטל שיתוף מיקום עם האתר בהגדרות הדפדפן.

13.4. מפעילת האתר עשויה לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפים עסקיים ונותני שירותים.

13.5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

13.5.1. לפתח ולתחזק את האתר;

13.5.2. לצבור מידע על לקוחות ו/או בתי העסק ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;

13.5.3. לצרכים סטטיסטים – מפעילת האתר מספקת מידע אישי לגופים וחברות שהיא נותנת בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבור האתר לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.

13.6. במידה ומפעילת האתר והאתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.

13.7. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

13.8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

13.9. סעיף זה אינו נועד לגרוע ממדיניות הפרטיות שבאתר ויש לראות בו רק כמוסיף עליה.

14. סמכות שיפוט

14.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

14.2. לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

15. צרו קשר

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת:

יצחק רבין 1, פתח תקווה

טלפון:

0528870270

דוא”ל:

info@tngshopper.com

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: אוגוסט 2023.

PRIVACY POLICY

 

1. Introduction

Welcome to The Next Generation Shopper LTD.

The Next Generation Shopper LTD (“us”, “we”, or “our”) operates https://shopper.shop/ (hereinafter referred to as “Service”).

Our Privacy Policy governs your visit to https://shopper.shop/, and explains how we collect, safeguard and disclose information that results from your use of our Service.

We use your data to provide and improve Service. By using Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, the terms used in this Privacy Policy have the same meanings as our Terms and Conditions.

Our Terms and Conditions (“Terms”) govern all use of our Service and, together with the Privacy Policy, constitute your agreement with us (“Agreement”).

2. Definitions

SERVICE means the https://tngshopper.shop/ website operated by The Next Generation Shopper LTD.

PERSONAL DATA means data about a living individual who can be identified from those data (or from those and other information either in our possession or likely to come into our possession).

USAGE DATA is data collected automatically either generated by the use of Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

COOKIES are small files stored on your device (computer or mobile device).

DATA CONTROLLER means a natural or legal person who (either alone or jointly or in common with other persons) determines the purposes for which and the manner in which any personal data are, or are to be, processed. For this Privacy Policy, we are a Data Controller of your data.

DATA PROCESSORS (OR SERVICE PROVIDERS) means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Data Controller. We may use the services of various Service Providers to process your data more effectively.

DATA SUBJECT is any living individual who is the subject of Personal Data.

THE USER is the individual using our Service. The User corresponds to the Data Subject, who is the subject of Personal Data.

3. Information Collection and Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

4. Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Data”). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

0.1. Email address

0.2. First name and last name

0.3. Phone number

0.4. Address, Country, State, Province, ZIP/Postal code, City

0.5. Cookies and Usage Data

We may use your Personal Data to contact you with newsletters, marketing or promotional materials, and other information that may be of interest to you. You may opt out of receiving any, or all, of these communications from us by following the unsubscribe link.

Usage Data

We may also collect information that your browser sends whenever you visit our Service or when you access Service by or through any device (“Usage Data”).

This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g., IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When you access Service with a device, this Usage Data may include information such as the type of device you use, your unique device ID, the IP address of your device, your device operating system, the type of Internet browser you use, unique device identifiers and other diagnostic data.

Location Data

We may use and store information about your location if you permit us to do so (“Location Data”). We use this data to provide features of our Service, to improve and customize our Service.

You can enable or disable location services when you use our Service at any time by way of your device settings.

Tracking Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service, and we hold certain information.

Cookies are files with a small amount of data which may include a unique anonymous identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Other tracking technologies are also used, such as beacons, tags, and scripts, to collect and track information and improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

0.1. Session Cookies: We use Session Cookies to operate our Service.

0.2. Preference Cookies: We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.

0.3. Security Cookies: We use Security Cookies for security purposes.

0.4. Advertising Cookies: Advertising Cookies are used to serve you with advertisements that may be relevant to you and your interests.

Other Data

While using our Service, we may also collect the following information: sex, age, date of birth, place of birth, passport details, citizenship, registration at the place of residence and actual address, telephone number (work, mobile), details of documents on education, qualification, professional training, employment agreements, NDA agreements, information on bonuses and compensation, information on marital status, family members, social security (or other taxpayer identification) number, office location, and other data.

5. Use of Data

The Next Generation Shopper LTD uses the collected data for various purposes:

0.1. to provide and maintain our Service;

0.2. to notify you about changes to our Service;

0.3. to allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so;

0.4. to provide customer support;

0.5. to gather analysis or valuable information so that we can improve our Service;

0.6. to monitor the usage of our Service;

0.7. to detect, prevent and address technical issues;

0.8. to fulfill any other purpose for which you provide it;

0.9. to carry out our obligations and enforce our rights arising from any contracts entered into between you and us, including for billing and collection;

0.10. to provide you with notices about your account and/or subscription, including expiration and renewal notices, email instructions, etc.;

0.11. to provide you with news, special offers, and general information about other goods, services, and events that we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless you have opted not to receive such information;

0.12. in any other way we may describe when you provide the information;

0.13. for any other purpose with your consent.

6. Retention of Data

We will retain your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

We will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period, except when this data is used to strengthen the security or improve our Service’s functionality, or we are legally obligated to retain this data for longer time periods.

7. Transfer of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to – and maintained on – computers located outside of your state, province, country, or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ from those of your jurisdiction.

If you are located outside the United States, California, and Florida and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to the United States, California, and Florida and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

The Next Generation Shopper LTD will take all the steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy, and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

8. Disclosure of Data

We may disclose personal information that we collect, or you provide:

0.1. Disclosure for Law Enforcement.

Under certain circumstances, we may be required to disclose your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities.

0.2. Business Transaction.

If our subsidiaries or we are involved in a merger, acquisition, or asset sale, your Personal Data may be transferred.

0.3. Other cases. We may disclose your information also:

0.3.1. to our subsidiaries and affiliates;

0.3.2. to contractors, service providers, and other third parties we use to support our business;

0.3.3. to fulfill the purpose for which you provide it;

0.3.4. to include your company’s logo on our website;

0.3.5. for any other purpose disclosed by us when you provide the information;

0.3.6. with your consent in any other cases;

0.3.7. if we believe disclosure is necessary or appropriate to protect the company’s rights, property, or safety, our customers, or others.

9. Security of Data

The security of your data is important to us but remember that no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

10. Your Data Protection Rights Under General Data Protection Regulation (GDPR)

If you are a resident of the European Union (EU) and European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights covered by GDPR.

We aim to take reasonable steps to allow you to correct, amend, delete, or limit the use of your Personal Data.

If you wish to be informed of what Personal Data we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please email us at info@tngshopper.com.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

0.1. the right to access, update, or delete the information we have on you;

0.2. the right of rectification. You have the right to have your information rectified if that information is inaccurate or incomplete;

0.3. the right to object. You have the right to object to our processing of your Personal Data;

0.4. the right of restriction. You have the right to request that we restrict the processing of your personal information;

0.5. the right to data portability. You have the right to be provided with a copy of your Personal Data in a structured, machine-readable, and commonly used format;

0.6. the right to withdraw consent. You also have the right to withdraw your consent at any time where we rely on your consent to process your personal information;

Please note that we may ask you to verify your identity before responding to such requests. Please note we may not able to provide Service without some necessary data.

You have the right to complain to a Data Protection Authority about our collection and use of your Personal Data. Please contact your local data protection authority in the European Economic Area (EEA) for more information.

11. Your Data Protection Rights under the California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA is the first state law in the nation to require commercial websites and online services to post a privacy policy. The law’s reach stretches well beyond California to require a person or company in the United States (and conceivable the world) that operates websites collecting personally identifiable information from California consumers to post a conspicuous privacy policy on its website stating exactly the data being collected and those individuals with whom it is being shared and to comply with this policy.

According to CalOPPA, we agree to the following:

0.1. users can visit our site anonymously;

0.2. our Privacy Policy link includes the word “Privacy” and can easily be found on the home page of our website;

0.3. users will be notified of any privacy policy changes on our Privacy Policy Page;

0.4. users can change their personal information by emailing us at info@tngshopper.com.

Our Policy on “Do Not Track” Signals:

We honor Do Not Track signals and do not track plant cookies, or use advertising when a Do Not Track browser mechanism is in place. Do Not Track is a preference you can set in your web browser to inform websites that you do not want to be tracked.

You can enable or disable Do Not Track by visiting your web browser’s Preferences or Settings page.

12.  Your Data Protection Rights in California, Virginia or Colorado

If you are a California resident, you are entitled to learn what data we collect about you, ask to delete your data, and not to sell (share) it. To exercise your data protection rights, you can make certain requests and ask us:

0.1. What personal information do we have about you. If you make this request, we will return to you:

0.0.1. The categories of personal information we have collected about you.

0.0.2. The categories of sources from which we collect your personal information.

0.0.3. The business or commercial purpose for collecting or selling your personal information.

0.0.4. The categories of third parties with whom we share personal information.

0.0.5. The specific pieces of personal information we have collected about you.

0.0.6. A list of categories of personal information that we have sold, along with the category of any other company we sold it to. If we have not sold your personal data, we will inform you of that fact.

0.0.7. A list of categories of personal information that we have disclosed for a business purpose, along with the category of any other company we shared it with.

Please note you are entitled to ask us to provide you with this information up to two times in a rolling twelve-month period. When you make this request, the information provided may be limited to the personal information we collected about you in the previous 12 months.

0.2. To delete your personal information. If you make this request, we will delete the personal information we hold about you as of the date of your request from our records and direct any service providers to do the same. In some cases, deletion may be accomplished through de-identification of the information. If you choose to delete your personal information, you may not be able to use certain functions that require your personal information to operate.

0.3. To stop selling your personal information. We don’t sell or rent your personal information to any third parties for any purpose. We do not sell your personal data for monetary consideration. However, under some circumstances, a transfer of personal information to a third party, or within our family of companies, without monetary consideration may be considered a “sale” under California law. You are the only owner of your Personal Data and can request disclosure or deletion at any time.

If you submit a request to stop selling your personal information, we will stop making such transfers.

Please note if you ask us to delete or stop selling your data, it may impact your experience with us, and you may not be able to participate in certain programs or membership services that require the usage of your personal information to function. But in no circumstances we will discriminate against you for exercising your rights.

To exercise your California data protection rights described above, please fill out this form, or send your request(s) by email: info@tngshopper.com.We will need to verify your identity before processing most requests, which may require us to obtain additional personal information from you. Please provide your email address in the request, as well as an explanation of the rights you wish to exercise. We will only use the personal information provided in connection with a Consumer Data Rights Request to review and comply with the request. If you do not provide this information, we may not be able to verify or complete your request in all circumstances.

If you wish to submit a verifiable consumer request on behalf of another individual, such as a minor child, we will also need sufficient information to verify that the individual is the person about whom we collected personal information and that you are authorized to submit the request on their behalf.

In certain circumstances, we may decline a request to exercise the rights described above.

 

Your data protection rights, described above, are covered by the CCPA, short for the California Consumer Privacy Act. To find out more, visit the official California Legislative Information website. The CCPA took effect on 01/01/2020.

13. Service Providers

We may employ third-party companies and individuals to facilitate our Service (“Service Providers”), provide Service on our behalf, perform Service-related services or assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

14. Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

15. CI/CD tools

We may use third-party Service Providers to automate the development process of our Service.

16. Behavioral Remarketing

We may use remarketing services to advertise on third-party websites to you after you visit our Service. Our third-party vendors and we use cookies to inform, optimize and serve ads based on your past visits to our Service.

17. Links to Other Sites

Our Service may contain links to other sites that we do not operate. If you click a third-party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

 

18. Children’s Privacy

Our Services are not intended for use by children under the age of 18 (“Child” or “Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 18. If you become aware that a child has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we remove that information from our servers.

19. Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service before the change becomes effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when posted on this page.

20. Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us by email: info@tngshopper.com.

 

Effective date: August 2023

 

 

על מנת לספק לך חווית קנייה מותאמת אישית, האתר שלנו משתמש בעוגיות.
מדיניות העוגיות
דילוג לתוכן